HomePowiat PuławskiKońskowolaNabór na stanowisko redaktora naczelnego “Echa Końskowoli”

Nabór na stanowisko redaktora naczelnego “Echa Końskowoli”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli ogłosił nabór na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety lokalnej „Echo Końskowoli” Poniżej wymagania jakie stawiane są kandydatowi na to stanowisko. Echo Końskowoli to jedna ze starszych gazet lokalnych. Wydawcą miesięcznika jest Gmina Końskowola. Oferty należy składać do 6 lipca.

Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
nieposzlakowana opinia;wykształcenie wyższe;
znajomość przepisów prawa prasowego;
doświadczenie w pracy dziennikarskiej, umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstów;
znajomość procesu wydawniczego gazety;
znajomość specyfiki gminy Końskowola, problemów mieszkańców, kultury lokalnej i spraw samorządowych;

Wymagania dodatkowe
biegła znajomość obsługi komputera,
umiejętność fotografowania,
komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
posiadanie prawa jazdy mile widziane.

Zakres wykonywanych zadań i czynności
tworzenie lokalnego miesięcznika i prowadzenie redakcji;
przygotowywanie artykułów własnych, zamawianie i przyjmowanie materiałów nadsyłanych;
przygotowywanie relacji z sesji Rady Gminy i innych informacji z życia samorządu gminnego we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy, jednostek i instytucji gminnych;
relacjonowanie imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy,
planowanie numeru;
nadzór nad składem;
przestrzeganie punktualnego ukazywania się kolejnych numerów (w cyklu miesięcznym);
organizacja i nadzór nad kolportażem;
przygotowywanie i zamieszczanie treści na profilu FB);
redagowanie informacji o ukazaniu się nowego numeru i jego treści, zachęcającego do lektury (na stronach internetowych GOK-u i Urzędu Gminy); dbałość o rozwój gazety; reprezentowanie czasopisma na zewnątrz.

Informacje dodatkowe
wydawcą gazety oraz siedzibą redakcji jest Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak;
publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny odzwierciedlać życie mieszkańców, popularyzować miejscową kulturę, historię i wielokulturowe bogactwo, zapewniać pluralizm poglądów całej społeczności lokalnej;
realizacja obowiązków redaktora naczelnego nastąpi na podstawie umowy o pracę.

Oferta powinna zawierać:
list motywacyjny;
życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej;
dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie);
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

Miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do  6 lipca 2018 r. do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli im. K. Walczak (koperta z ofertą powinna być zaklejona i zawierać napis „Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety „Echo Końskowoli”)

lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak, ul Lubelska 93 24-130 Końskowola (także z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety „Echo Końskowoli”).

Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko.

Aplikacje, które wpłyną do siedziby GOK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gok.konskowola.pl  20 lipca 2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 .)

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Nie rodowity puławianin ale w Puławach od 44 lat ukończone studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS – Zarządzanie i Marketing, oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, żonaty dwoje dzieci. Portal LPU24.pl, LPUradio.pl i LPUTV.pl to wciąż hobby i sposób na realizacje pasji.

Brak komentarzy

Napisz komentarz